CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Previous issues

suvremene TEME / CONTEMPORARY issues  issue 1, volume 2, 2009

Understanding Female College Students’ Mind-set towards Television Advertising in Pakistan :: [>>>]
Khattak, Jamshed; Khan, Aslam
Purpose: This study examined the consequences and impact that television advertising has upon the general attitude of female college students towards television advertising in Pakistan. The data was collected from the randomly selected 299 female college students. Methods: The respondents from five metropolitan cities like Peshawar, Islamabad, Rawalpindi, Quetta and Karachi. were asked to answer a self administered questionnaire Descriptive, t-statistics, correlation and regression statistical tools were used to analyze data. Results: The results of the study reveal that these students have negative judgment about the ethical and social consequences of television advertising. However they have positive judgment about the economic impact of television advertising. The students demand more regulation to control the television advertising. The results indicated that there is significant positive general attitude of female college students towards the television advertising in Pakistan. The study predicted a positive relationship between the consequences/impact and general attitude of the female college students towards the television advertising. Recommendation: The study recommends that marketers and the regulatory bodies have the responsibility to pay proper attention to the rising ethical, social and regulatory concerns of the female college students’ about the television advertising. Moreover the study provides a useful bench mark for the future research studies.
keywords: attitudes; television advertising; female students; Pakistan 
The Discourse on the “Crisis of the Health Care System” and the New Governance Model of Health Care in Quebec :: [>>>]
Stan, Sabina
During the last decade, public discourse on the “crisis of the health care system” in Quebec and Canada soared to the extent that the crisis has come to be seen by many Quebeckers and Canadians as an enduring feature of their health care sector. Based on analysis of articles from the Quebec written media, the article shows that the crisis discourse contributes to promote a market-like governance model of the health care sector and to foster the acceptance of market-oriented health care policies.
keywords: health care; governance; discourse; crisis; neoliberalism 
The Decline of Trust in Post-Communist Societies: The Case of Bulgaria and Russia :: [>>>]
Pehlivanova, Plamena
After the fall of communism in Bulgaria and Russia, the form of underground communities still remained in the collective consciousness, as people became even more secluded around their tight circles of family and friends. The family bonds became the new cradle of trust that might have resulted in the low levels of bridging and out-group trust. Trust toward government institutions and formal organisations have dramatically declined in accord with the decline in social and political participation. From observations of the Bulgarian society from 2000 to present, I propose that informal personal contacts on the micro-level rather than formal institutional participation on the macro-level tend to generate social trust and thus hamper institutional legitimacy. The family substitutes the role of the institution as it provides for value priorities and moral resources for one’s realisation. Contrary to the Tocqueville and Putnam model, I propose that in Bulgaria and Russia such interpersonal relations generate trust and intermediary organisations do not. Furthermore, the paper will study: 1) the levels of trust in comparison to the levels of social participation, 2) the level of economic development and 3) the development of the family structure as an influential factor of trust and social/political participation. The study will focus on the social development of post-communist Bulgaria and Russia (from 1999 to present), with the Chinese and Dutch societal model as comparison.
keywords: trust; social capital; confidence; fatalism; social and political participation; intermediary organisations; legitimacy organisations 
Oblik državnog ureðenja Bosne i Hercegovine po Cutileirovom planu (18. ožujka 1992.) meðunarodne zajednice :: [>>>]
Mrduljaš, Saša
Tijekom završne faze raspada Jugoslavije, u okolnostima koje vode državnom osamostaljenju njenih republika i koje u bitnome označava srpska velikodržavna agresija na Hrvatsku, dolazi i do konačne kristalizacije političkih ciljeva triju bosansko-hercegovačkih naroda. Tako krajem 1991. Srbi pristaju uz opciju stvaranja srpske državne tvorevine na dvije trećine bosansko-hercegovačkog teritorija s perspektivom njenog priključenja Srbiji. Nasuprot tome, druga se dva naroda zalažu za neovisnost BiH. No, dok je Hrvati vide kao složenu (kon)federativnu državu triju nacionalno-teritorijalnih jedinica, pri čemu bi hrvatska jedinica zauzimala oko trećine njena teritorija, Muslimani/Bošnjaci teže transformaciji BiH u unitarnu tvorevinu. Takvu koja bi u uvjetima, skoro očekivane muslimanske/bošnjačke apsolutne brojčane nadmoći faktično funkcionirala kao muslimanska/bošnjačka nacionalna država. S ciljem usuglašavanja političkih ciljeva triju bosansko-hercegovačkih naroda i harmonizacije njihovih meðusobnih odnosa meðunarodna je zajednica početkom 1992. otpočela svoj direktan angažman u BiH u sklopu kojeg je oblikovan i meðunarodni/Cutileirov plan njenog unutrašnjeg ureðenja. Riječ je bila o jedinom planu meðunarodne zajednice koji je kreiran u ozračju koje nije bilo odreðeno ratnim prilikama (travanj 1992 – studeni 1995.) te traumatičnim iskustvima koja determiniraju bosansko-hercegovačku postratnu političku zbilju. Stoga je meðunarodna zajednica prilikom kreacije Cutileirovog plana bila u mogućnosti u znatno većoj mjeri uvažiti i ustavno odreðenje (Socijalističke Republike) BiH, po kojem je ista imala biti državom triju konstitutivnih, suverenih i jednakopravnih naroda (Hrvata, Srba, Muslimana/ Bošnjaka) i djelovati na rješenju koje bi se temeljilo na etički opravdanom principu podjednakog uvažavanja i zakidanja triju bosansko-hercegovačkih naroda. Sve u svemu, djelovanje u takvim okolnostima dovelo je meðunarodnu zajednicu na pozicije da kreira i podrži plan po kojem je u interesu harmonizacije meðunacionalnih odnosa BiH imala funkcionirati, kako iz analize sadržaja samog plana proizlazi – kao izrazito integrirana konfederativna tvorevina.
keywords: Bosna i Hercegovina; Hrvati; Srbi; Muslimani/Bošnjaci; meðunarodna zajednica; Cutileirov plan; konfederacija 
The Electoral System of Bosnia and Herzegovina: A Short Review of Political Matter and/or Technical Perplexion :: [>>>]
Sahadzic, Maja
The Dayton Proximity Talks were held in the Wright - Patterson Air Force Base in Ohio, USA from 1-21 November 1995. They resulted with the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (e.g. Dayton Peace Accords, Dayton Peace Agreement) that was signed by the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia and witnessed by USA, UK, Germany, France, Russia and an EU special negotiator. The Dayton Peace Accords ended the conflict in Bosnia and Herzegovina and shaped a basis for peace. But, the most important issues for democratic functioning of the state have not become conciliated with international legal standards; such as elections and the electoral system. The Dayton Peace Accords arose from compromises and different trade-offs which account for many open questions regarding the Bosnian electoral system.
keywords: electoral system; Bosnia and Herzegovina; political and technical issues; elections; Dayton Peace Agreement 
Usklaðenost pravnih propisa o dioničkim društvima u Bosni i Hercegovini s Uredbom o statutu europskog društva u svjetlu izmjena nacionalnog zakonodavstva o trgovačkim društvima :: [>>>]
Grubešić, Ivana
S ciljem uspješne integracije u unutrašnje tržište Europske unije, Bosna i Hercegovina se 16.6.2009., potpisujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, obvezala poduzeti propisane mjere koje će omogućiti uspostavljanje funkcionalnog tržišnog gospodarstva putem osnivanja jedinstvenog ekonomskog prostora temeljenog na četirima slobodama kretanja. Stoga će intenziviranje dosadašnjih napora koji su učinjeni na polju harmonizacije domaćih propisa s komunitarnim biti usmjereno prema usklaðivanju propisa statusnog poslovnog prava, ostvarujući jednu od sloboda kretanja – slobodu poslovnog nastana. Samo na taj način priznat će se trgovačka društva osnovana na jedinstvenom ekonomskom prostoru Bosne i Hercegovine, stvarajući konkurentniji položaj na unutrašnjem tržištu EU. Osnovano je pretpostaviti da će osnivanje i poslovanje europskih društava na jedinstvenom ekonomskom prostoru BiH biti odlučujući korak u ostvarenju potpune integracije bosanskohercegovačkog tržišta u unutrašnje tržište nakon što BiH postane država članica. Europsko društvo kao prvi nadnacionalni oblik trgovačkog društva na unutrašnjem tržištu već je pokazalo zavidne komparativne prednosti spram društava reguliranih nacionalnim propisima. U tu svrhu potrebno je utvrditi koje su promjene već izvršene u zakonodavstvu BiH i koliko su učinkovito provedene, te koje korake će biti potrebno učiniti kako bi dioničko društvo u BiH moglo biti osnovano kao europsko društvo koje će uspješno poslovati kako na teritoriju BiH, tako i na teritoriju cijele Europske unije.
keywords: usklaðivanje; europsko pravo trgovačkih društava; unutrašnje tržište; europsko društvo (SE); Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju; jedinstveni ekonomski prostor 
The International Community and Future Scenarios for Bosnia and Herzegovina :: [>>>]
Milardović, Anðelko
This conference paper, presented at Panel 3 “The future role of the International Community in Bosnia and Herzegovina” as part of the international conference “Bosnia & Herzegovina - a Road towards Stabilization, Prosperity and European Integration“ organised by the Hungarian Institute of International Affairs and held on November 5-6, 2009 in Budapest, Hungary, deals with possible future scenarios of Bosnia and Herzegovina and the role of key international actors will play in each of these cases.