CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Previous issues

suvremene TEME / CONTEMPORARY issues  issue 1, volume 7, 2014

Posredno uključivanje nacionalnih parlamenata u europski zakonodavni proces: prioritet Hrvatskoga sabora u europskim poslovima :: [>>>]
Briški, Tatjana; Špiljak, Jelena
Lisabonski ugovor osigurao je nacionalnim parlamentima država članica Europske unije mogućnost neposrednog sudjelovanja u europskom zakonodavnom procesu čime je pokušao nadvladati demokratski deficit Unije. Ranije su nacionalni parlamenti raspolagali samo mogućnošću posrednog sudjelovanja u europskim poslovima, nadzorom nad djelovanjem vlada u institucijama Europske unije. Mogućnost posrednog i neposrednog sudjelovanja suočava nacionalne parlamente s nužnošću izbora prioritetnog od dvaju načina sudjelovanja u procesu donošenja odluka na europskoj razini. Istraživanja pokazuju da se nacionalni parlamenti sa snažnim sustavima nadzora nad djelovanjem vlada u institucijama Unije i nakon Lisabonskog ugovora uglavnom usredotočuju na posredno sudjelovanje. Hrvatski sabor je nacionalni parlament države koja je postala članicom Europske unije nakon stupanja Lisabonskog ugovora na snagu što ga čini primjerenim slučajem za analizu učinaka Lisabonskog ugovora na nacionalni sustav obavljanja europskih poslova. Analiza pravnih pravila obavljanja europskih poslova pokazuje da je u Saboru na djelu mandatni sustav parlamentarnog nadzora zbog čega se Sabor prioritetno usredotočuje na posredno sudjelovanje. Navedeno pokazuje kako, barem u hrvatskom slučaju, Lisabonski ugovor nije osigurao dovoljan poticaj za neposredno sudjelovanje nacionalnih parlamenata u europskom zakonodavnom procesu.
keywords: europski poslovi; nacionalni parlamenti; Lisabonski ugovor; parlamentarni nadzor; Hrvatski sabor 
Vrednovanje izvannastavnih aktivnosti: pogled iz studentske perspektive :: [>>>]
Kotlar, Vilma; Ćulum, Bojana
Značajan doprinos izvannastavnih aktivnosti u kontekstu razvoja općih kompetencija djece i mladih evidentiran je brojnim istraživanjima u posljednjih tridesetak godina. Paralelno, povezanost ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje s akademskim uspjehom i osobnim razvojem, utjecala je na niz razvojnih teorija o studentima. Prateći (obrazovne) politike poticanja cjeloživotnog učenja, uglavnom s ciljem doprinosa uspješnosti studiranja i zapošljavanja studenata, brojna visoka učilišta razvijaju mehanizme vrednovanja izvannastavnih aktivnosti. Istraživanje o vrednovanju izvannastavnih aktivnosti na hrvatskim visokim učilištima, provedeno kroz grupne diskusije na pet poludnevnih deliberativnih radionica sa 102 studenta, donosi njihovu perspektivu i prijedloge vrednovanja u nacionalnom kontekstu. Istraživanje ukazuje na to da studenti prepoznaju važnost zalaganja u izvannastavnim aktivnostima, ali pritom kritički promišljaju o vrstama aktivnosti i kompetencijama koje bi se vrednovale. Studenti nude različite prijedloge vrednovanja izvannastavnih aktivnosti, ovisno o vrsti aktivnosti i još važnije, (ne)povezanosti aktivnosti s područjem studiranja. Najprimjerenijim smatraju evidentiranje aktivnosti u dopunskoj ispravi o studiju, uz navoðenje stečenih kompetencija, a dodjeljivanje ECTS bodova jedino ukoliko je izvannastavna aktivnost povezana s područjem studiranja. Mišljenja studenata o potrebi i načinu vrednovanja rada studenata u studentskim predstavničkim organizacijama su suprotstavljena.
keywords: izvannastavne aktivnosti; studentska perspektiva; ključne kompetencije; vrednovanje; volontiranje 
„Znam da ništa ne znam": razina političke kompetencije i političke participacije mladih u Zagrebu :: [>>>]
Kovačić, Marko; Vrbat, Ivana
Mladi su, kao indikator stanja društva, oduvijek bili zanimljivi istraživačima. Njihovi stavovi, vrijednosti, kompetencije, ali i ponašanja lakmus su papir kojim se mogu solidno objasniti šire društvene tendencije pojedinog društva. U članku se analizira razina političke kompetencije, kao i razina političke participacije zagrebačke mladeži. Politička kompetencija i politička participacija dvije su odrednice kvalitetnog funkcioniranja konsolidiranih demokracije te ih je važno pratiti i razvijati s ciljem djelotvornijeg demokratskog političkog sustava. Kombinirajući kvalitativne i kvantitativne istraživačke tehnike, autori u tekstu ispituju i kontekstualiziraju navedene dvije strukturalne dimenzije političkog života mladih te ih objašnjavaju na temelju uvida u recentnu znanstvenu literaturu područja. Rezultati istraživanja provedenog za potrebe ovog rada na uzorku od 411 mladih u Zagrebu, kao i pet grupnih intervjua sa srednjoškolcima i studentima, pokazuju izrazito nisku razinu prepoznavanja i razumijevanja uloge i funkcije faktora politika za mlade čime se destimulira njihova participacija u političkom životu zajednice. Osim toga, rad detaljno analizira različite vidove političke participacije te nudi objašnjenje razloge niske formalne i neformalne participacije.
keywords: mladi; politička participacija; politička kompetencija; Zagreb 
Geopolitička pozadina „istrijanstva“: analiza istarskoga regionalnog izjašnjavanja :: [>>>]
Zorko, Marta; Fontana, Matija
U radu se istražuje pozadina regionalnog izjašnjavanja u Istri, odnosno Istarskoj županiji u posljednjih dvadeset godina. Analizom podataka triju uzastopnih popisa stanovništva (1991., 2001. i 2011.), te analizom izbornih rezultata na lokalnim izborima (1993.-2013.), dokazali smo tri činjenice vezane uz regionalno izjašnjavanje u Istri. Iz geografske analize i kartografskog prikaza vidljivo je da istrijanstvo nema jednoznačno teritorijalno utemeljenje na području Istre i Istarske županije, ni u kontekstu vremena, niti u kontekstu prostora. Značajne razlike u tri analizirane popisne godine, ali i još značajnije razlike na razinama općina ukazuje na činjenicu da je istrijanstvo ambivalentan fenomen bez istaknutih trendova ili konstanti. Osim toga, može se zaključiti kako se ne radi o uspješnom projektu multikulturalnog melting pota, koji sve ove godine promovira IDS kao stranka nositelj političke dimenzije istrijanstva. U radu se dokazuje i da IDS u političkom smislu, nije jedini nositelj ove ideje. Naposljetku, može se zaključiti i kako je povezivanje istrijanstva s nadnacionalnim, europskim identitetom i tendencijama, takoðer dio populističke priče, te nema realno utemeljenje u stavovima graðana.
keywords: Istra; istrijanstvo; regionalni identiteti; multikulturalizam 
Uzroci meðunarodne neučinkovitosti u Bosni i Hercegovini (1992.-2014.) :: [>>>]
Mrduljaš, Saša
Angažman meðunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini otpočeo je prije dvadesetak godina te još uvijek traje bez naznaka svog okončanja. Njegov temeljni cilj bio je kreacija unutarnjeg ureðenja kojim bi se harmonizirali meðunacionalni odnosi unutar Bosne i Hercegovine te kojim bi se toj zemlji omogućila stabilnost i prosperitet. S obzirom da su bosanskohercegovački Hrvati, Srbi i Muslimani (Bošnjaci) još po Ustavu Socijalističke Republike BiH imali statuse konstitutivnih, suverenih i meðusobno jednakopravnih naroda, u osnovi je valjalo iznaći odgovarajući oblik složenog ustroja. Prihvaćanje upravo takvog ureðenja, inicijalno očitovanog u formi Cutileirovog plana (18. ožujka 1992.) bilo je i jednim od preduvjeta meðunarodnog priznanja BiH. Meðutim, refleksije bosanskohercegovačkih ratnih zbivanja na meðunarodnoj sceni dovele su još tijekom druge polovice 1992. do snažne afirmacije koncepta unitarne Bosne i Hercegovine u relevantnim meðunarodnim krugovima. Pokušaji nametanja tog koncepta, kojeg su podržavali Bošnjaci, a odbijali Hrvati i Srbi, u bitnom su umanjivali sposobnost meðunarodne zajednice u zaustavljanju samoga rata. Nakon rata predstavljaju pak glavni razlog zašto washingtonsko-daytonski model ustroja Bosne i Hercegovine ne uspijeva postati funkcionalnim rješenjem za tu državu.
keywords: Bosna i Hercegovina; meðunarodna zajednica; Hrvati; Srbi; Bošnjaci 
Analiza vanjske politike: Crna Gora i arapske zemlje :: [>>>]
Blagojević, Jelisaveta
U radu je predstavljena konceptualna analiza osnovnih vanjskih i unutarnjih odrednica vanjske politike te osnovnih teorijskih pristupa donošenja vanjskopolitičkih odluka, s osvrtom na pristup prednosti i nedostataka temeljenog na racionalnom izboru koji ukazuje na uspostavu kauzaliteta izmeðu odluke i cilja koji se želi postići. U tom kontekstu ispitan je odnos izmeðu vanjskopolitičke odluke Crne Gore da suraðuje s arapskim zemljama i vanjskopolitičkog cilja koji se odnosi na unaprijeðenje gospodarskog prosperiteta i meðunarodnog položaja Crne Gore. Primjenom metode analize sadržaja, analize slučaja i komparativne metode došlo se do zaključka da potreba za većim gospodarskim rastom i poboljšanjem životnog standarda graðana Crne Gore odreðuje odluku o suradnji sa zemljama arapskog svijeta, posebno gospodarski stabilnim i bogatim zemljama Perzijskog zaljeva, s ciljem privlačenja investicija, što bi trebalo doprinijeti postizanju navedenog cilja.
keywords: vanjska politika; Crna Gora; arapske zemlje; investicije; racionalni izbor 
Pål Kolstø: Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe :: [>>>]
Ljubojević, Ana
Book Review
Danijela Dolenec: Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe :: [>>>]
Pauković, Davor
Prikaz knjige
Mirjana Kasapović: Kombinirani izborni sustavi u Europi 1945-2014 :: [>>>]
Kukovec, David
Prikaz knjige
Višeslav Raos: Teritorijalnost i identitet: Istarski demokratski sabor i Sjeverna liga :: [>>>]
Radonjić, Mirela
Prikaz knjige
Dejan Jović: Liberalne teorije meðunarodnih odnosa :: [>>>]
Rihtarić, Apolonija
Prikaz knjige