CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Search

Institucionalni ustroj i formulacija politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj: preliminarna analiza :: [>>>]
Nikola Buković
Ovaj rad predstavlja preliminarno testiranje eksplanatornog modela
formulacije, a onda i razvoja institucionalnog ustroja politike srednjeg
strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Nalazi su bazirani na analizi
literature i devet dubinskih, polu-strukturiranih intervjua s istraživačima
i stručnjacima koji se bave akterima ključnim za formulaciju ove politike
(odgovorna tijela središnje države, županije, političke stranke, udruge
poslodavaca i sindikati). Prvi dio nalaza obuhvaća analizu obilježja
svake skupine aktera, dok su u drugom dijelu ispitani konkretni elementi
eksplanatornog modela. Temeljna teza ove analize, kako tijela središnje
države predstavljaju pozicijski najmoćnije aktere čiji je primarni cilj
zadržati kontrolu odlučivanja o pitanjima financiranja, sadržaja učenja
te standarda provedbe; uz periodičku spremnost na inkrementalne
ustupke koji ne ugrožavaju tu bilancu, nalazi djelomično utemeljenje
u nalazima. Točnije, nalazi idu u prilog prvom dijelu argumenta prema
kojem akteri središnje države imaju najveću pozicijsku moć, ali ne
i drugom prema kojem moraju koristiti aktivne strategije očuvanja
vlastite pozicije.
keywords: strukovno obrazovanje  ustroj  akteri  formulacija politike  institucije 
Poitološka ekspertiza za javne politike :: [>>>]
Petek, Ana
Javne su politike, kao višedimenzionalan i izrazito kompleksan fenomen, nužno multidisciplinaran predmet istraživanja. Cilj je rada istražiti što je specifično politološko znanje o javnim politikama, odnosno koji je jedinstveni doprinos politologa izučavanju i upravljanju javnim politikama u svrhe profiliranja te mlade politološke discipline u Jugoistočnoj Europi. Rad je nastao kao rezultat pregleda temeljnih udžbenika javnih politika u svijetu i regiji, te literature o metodologiji i pristupima istraživanju u društvenim znanostima i politologiji. Kreće se od određivanja što su javne politike i što je politički aspekt javnih politika. Propituju se pristupi istraživanju javnih politika (policy studije). Zatim se identificiraju vrste profesionalne uporabe tih istraživanja (policy analize). Ključna je pretpostavka kako je politologija prvenstveno kompetentna za analizu aktera stvaranja politika. Osnovni je nalaz da temelj profesionalnog profiliranja politologa u javnim politikama, s obzirom da jedini rabe istraživačku perspektivu usmjerenu na aktere, reprezentativnost i legitimnost stvaranja politika, može biti jedan oblik participatorne policy analize.
keywords: javne politike; politologija; akteri javnih politika; policy studija; policy analiza